Privacy Statement Koekman Telecom, Beveiliging en Mobiel

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018

Persoonsgegevens

Koekman Telecom B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub Wpb, Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Koekman Telecom B.V. gebruikt uw naam, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres etc. om de overeenkomst (schriftelijk- via e-mail - mondeling ) welke u met Koekman Telecom & Beveiliging aangaat, uit te kunnen voeren.

Grondslag van de verwerking

Koekman Telecom B.V. kan het gebruik van uw persoonsgegevens baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp (verwerken van gegevens als gevolg van een overeenkomst). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk iso m een overeenkomst met u na te komen.

Beveiliging persoongsgegevens

Artikel 13 van de Wbp verplicht Koekman Telecom B.V. om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Koekman Telecom B.V. bewaart indien gewenst uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, Wbp ). Hierbij dient de wettelijke bewaarplicht gesteld door de fiscus in acht worden genomen.

Verwerkingsovereenkomst

Koekman Telecom B.V. zal te allen tijde een verwerkingsovereenkomst eisen indien persoonsgegevens, die voortvloeien uit de overeenkomst, verwerkt worden door externe partijen zoals meldkamers en/of providers. Koekman Telecom B.V. zal middels een jaarlijkse Interne Audit bewaken of externe partijen voldoen aan het op correcte wijze verwerken van persoonsgegevens ( leveranciersbeoordeling AVG )

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp ) en het techt om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen ( artikel 36 van de Wbp ).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Koekman Telecom B.V. verwerkt zijn, kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen en/of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijk verzoek aangetekend sturen aan :

Koekman Telecom B.V.
Inzageverzoek Wbp                                                                                                                            P
rins Mauritslaan 45 A
3843 AJ Harderwijk